Privacyverklaring

Happy Feet Podotherapie respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Uw rechten als betrokkene: • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Uw Gegevens

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
Als zorgaanbieder zijn wij verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie.
U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit.

Uitwisseling van uw gegevens

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Als u een nieuwe podotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe podotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Het is gebruikelijk dat uw oude podotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe podotherapeut (binnen een maand). Het dossier wordt door uw podotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe podotherapeut worden overgedragen (zie bescherming van uw gegevens).

Kwaliteitskeurmerk Happy Feet Podotherapie
Happy Feet Podotherapie heeft in 2017 het eerste praktijkkeurmerk ontvangen van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (cliënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt. Om het kwaliteitskeurmerk te behouden, wordt de praktijk elke vijf jaar opnieuw gekeurd door de NVvP, doormiddel van een uitgebreide audit op locatie. Een van de voorwaarden om aan de eisen van het keurmerk te voldoen is een uitgebreid dossieronderzoek. Als (toekomstig) patiënt van Happy Feet Podotherapie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring op onze website. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het inzien van uw medische gegevens voorafgaand aan de kwaliteitsaudit. Indien u geen bezwaar maakt, kan van ‘veronderstelde toestemming’ worden uitgegaan. Het dossieronderzoek vindt plaats op afgesloten en niet-afgesloten (behandeling is nog niet beëindigd) dossiers van maximaal 1 jaar oud en zowel van cliënten met verwijzing als DTP (directe toegang podotherapie). De komende audit staat gepland voor september 2022.

Privacy verklaring sollicitanten

Happy Feet Podotherapie hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet en regelgeving voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief met cv gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt door Happy Feet Podotherapie en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Happy Feet Podotherapie.